Geen items

Olympus all in is een familiebedrijf dat al meer dan 30 jaar beroepskleding levert.
Voor ons is het vanzelfsprekend om dat op een verantwoorde wijze te doen, daar een van de belangrijkste doelstellingen gelegen is in de continuïteit van onze organisatie, voor al haar belanghebbenden. Om dit te borgen selecteren wij, en is het voor ons belangrijk dat onze leveranciers en fabrikanten lid zijn van de Fair Wear Foundation (FWF).

Op dit moment zijn onze leveranciers BP beroepskleding - Haen - Hydrowear - Tricorp en Texowear  lid van de Fair Wear Foundation (FWF).


Fair Wear Foundation heeft de gedragscode voor de kledingindustrie ontwikkeld. Deze code bevat internationaal erkende normen van de International Labour Organisation (ILO) en de Universele Rechten Van De Mens.
Nationale en internationale kledingbedrijven die zich aanmelden als deelnemer van Fair Wear Foundation onderschrijven deze gedragscode die vier belangrijke elementen bevat;
1. Ketenverantwoordelijkheid
Een Fair Wear Foundation deelnemer aanvaardt verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden in de gehele productieketen. De deelnemer laat periodieke controles op de arbeidsomstandigheden uitvoeren bij zijn kledingleveranciers en mogelijke onderaannemers die betrokken zijn bij de kledingproductie.
2. Internationaal geaccepteerde arbeidsnormen
De deelnemer ziet toe op en bevordert waar nodig de naleving van de volgende arbeidsnormen; Geen dwangarbeid. Geen discriminatie van werknemers. Geen kinderarbeid. Vrijheid van (vak) vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen. Betaling van leefbaar loon ( d.w.z. een salaris waar een gemiddeld gezin op een waardige manier van kan leven, naar de maatstaven van het land ). Geen buitensporig overwerk. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Vastgelegde wettige arbeidsrelaties.
3. Procesbenadering
In veel productiebedrijven worden de Fair Wear Foundation en de ILO normen (nog) niet gehaald. Het is dan ook niet altijd mogelijk om direct na de eerste controle te voldoen aan de normen. De deelnemer werkt in samenwerking met Fair Wear Foundation stapsgewijs toe naar het voldoen aan de arbeidsnormen door middel van verbeterplannen. Deze verbeterplannen worden na elke controle in overleg tussen hem en elke kledingfabrikanten opgesteld en verbonden aan een tijdschema.
4. Onafhankelijke controle
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van de arbeidsnormen door hun leveranciers. Dit betekent dat de controles regelmatig herhaald worden en dat de deelnemer de resultaten van deze controles documenteert. Bovendien volgt de deelnemer het uitvoeren van de verbeterplannen op de voet. Fair Wear Foundation controleert als onpartijdige partij of de gedragscode inderdaad doorgevoerd wordt. Hiertoe hanteert zij de verschillende instrumenten zoals een klachtenprocedure voor werknemers, consultatie van lokale organisaties, inspecties in fabrieken en voortgangscontrole bij deelnemers. De onafhankelijke controle stelt Fair Wear Foundation instaat om de kwaliteit van het deelnemerschap hoog te houden.
Voor meer informatie omtrent de Fair Wear Foundation willen wij u verwijzen naar www.fairwear.nl