Geen items

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Waar moet een werkgever minimaal aandacht aan schenken voor een doelmatig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zijn medewerkers?
Wanneer een werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stelt, moet hij het gebruik hiervan coördineren en controleren. Dat kan hij doen door een programma voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op te stellen. In dit programma wordt systematisch uitgewerkt wat de uitgangspunten zijn, zowel op bedrijfs- als op afdelingsniveau, wie eindverantwoordelijk is, met welke frequentie en door wie het programma geëvalueerd wordt, wie voor welke activiteiten verantwoordelijk is en wie deze activiteiten uitvoert.
De volgende punten zijn hierbij onder meer van belang:
 1. Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E)
  Op basis van een RI&E selecteert de werkgever die persoonlijke beschermingsmiddelen die doelmatig en passend zijn voor de werknemers. De arbodeskundige en fabrikant of leverancier kunnen hierbij deskundig advies geven.
 2. Goede voorlichting en instructie
  De werknemers moeten weten waarom het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen nodig is. Zij moeten gemotiveerd zijn om de hulpmiddelen te gebruiken. De werkgever moet daarom zorgen voor goede voorlichting en regelmatig terugkerende instructies - en eventuele training - in het gebruik.
 3. De juiste middelen afgestemd op de personen
  Om alle werknemers waarvan de veiligheid of gezondheid tijdens het werk wordt bedreigd te beschermen, moet de werkgever voldoende doelmatige en passende persoonlijke middelen ter beschikking stellen en de werknemers zo goed mogelijk bij de uiteindelijke keuze te betrekken.
 4. Goede controle op gebruik
  De werkgever dient erop toe te zien dat de persoonlijke beschermingsmiddelen daadwerkelijk en op de juiste wijze worden toegepast volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing en de gegeven instructie.
 5. Goed onderhoud
  Om de doelmatigheid en de passendheid van het persoonlijke beschermingsmiddel te waarborgen, dient de werkgever het beschermingsmiddel goed te laten onderhouden. De werknemer moet het beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsdmiddel zo goed mogelijk schoon houden. Indien nodig moet de werkgever het laten repareren of vervangen.
 6. Regelmatige evaluatie van het gebruik van persoonlijke middelen
  Dit is nodig om te bepalen of het gebruik van pbm's nog noodzakelijk is. Daarnaast moet worden nagegeaan of de ter beschikking gestelde middelen optimale, d.w.z. doelmatige en comfortabele bescherming bieden. Omdat pbm's een psychische en/of fysieke belasting kunnen vormen, kan het nodig zijn de werknemers regelmatig gezondheidskundig te laten onderzoeken. Een bedrijfsarts kan daarbij nader beoordelen of een werknemer in staat is het pbm op de juiste wijze te hanteren. De noodzaak tot periodiek gezondheidskundig onderzoek is afhankelijk van de belasting en de ernst van de risico's die het pbm met zich meebrengt en van de frequentie waarmee de werknemer het pbm in de praktijk gebruikt.
Waar moet ik op letten bij de selectie van pbm's en de wijze van gebruik?
 1. Het beschermingsmiddel moet geschikt zijn om de risico's vermijden zonder zelf een groot gevaar te vormen.
 2. Het moet bruikbaar zijn binnen de bestaande omstandigheden op de werkplek.
 3. Het beschermingsmiddel moet voor de werknemer goed hanteerbaar zijn.
 4. Na de nodige aanpassingen moet het middel geschikt zijn voor de drager.
Voordat een PBM wordt geselecteerd, moet de werkgever een beoordeling maken van de uitrusting die hij wil gebruiken. Op basis van bovenstaande criteria omschrijft hij de kenmerken die de pbm's moeten bezitten om de betreffende risico's te ondervangen. Hierbij houdt hij rekening met de eventuele risico's die de pbm's zelf kunnen vormen. De laatste stap van de selectie is de vergelijking van de kenmerken van beschikbare pbm's met de gewenste kenmerken. De geselecteerde PBM's moeten zijn voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing, zodat de werknemers de middelen volgens de gebruiksregels kunnen toepassen.
Waaraan moet een gebruiksaanwijzing voor pbm's minimaal voldoen?
Goede gebruiksregels vormen een noodzakelijke voorwaarde voor een doelmatig gebruik van pbm's. De gebruiksaanwijzing moet daarom begrijpelijk zijn voor alle betrokken werknemers. In de gebruiksaanwijzing moet informatie worden gegeven over de wijze waarop en de mate waarin het beschermingsmiddel tegen de risico's op de werkplek bescherming kan bieden. Daarnaast moet worden aangegeven wanneer het middel mogelijk zelf een vergroot gevaar kan worden.
Wat is het wettelijk kader voor toepassing en gebruik van pbm's?
De regelgeving over het gebruik van pbm's is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet en het op deze wet gebaseerde Arbobesluit. Deze wet stelt dat de werkgever en de werknemer gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden.